Al 15 jaar ervaring
Orthomoleculair voeding- & huidspecialist
Wetenschappelijke bewezen producten

Algemene voorwaarden Belle Allure Huidinstituut

Gevestigd in Hoogland, KvK 32120728

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, behandelingen en transacties tussen Belle Allure en een klant waarop Belle Allure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Belle Allure

 1. Belle Allure staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
 3. Belle Allure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 4. Belle Allure licht de klant in over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 5. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt Belle Allure overeenkomstig de op haar van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.

 

Afspraken

 1. De klant dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Belle Allure te melden.
 2. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Belle Allure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
 4. Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
 5. Belle Allure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Persoonsgegevens & privacy

 1. De klant voorziet de medewerker van Belle Allure bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand.
 3. Belle Allure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Belle Allure zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

 

Betaling

 1. Belle Allure vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 9% of 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten liefst met pin te voldoen.
 5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

 

Aansprakelijkheid

 1. Belle Allure is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Belle Allure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

Klachten

 1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Belle Allure.
 2. Belle Allure moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Belle Allure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Belle Allure het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Belle Allure en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator

 

Garantie

 1. Belle Allure geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 3. Deze garantie vervalt indien:

De klant op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

De klant andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;

De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

De klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;

De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Geheimhouding

 1. Belle Allure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken

 

Specialisatie

 1. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De klant betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Belle Allure.
 3. Belle Allure zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De klant is zelfverantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De klant dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Belle Allure is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 

Beschadiging en/of diefstal

 1. Belle Allure heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Belle Allure meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Behoorlijk gedrag

 1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Belle Allure het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Belle Allure wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM-code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de klant verwacht dat hij/zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëneregels van de HAM-code van schoonheidsspecialisten.

 

Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Belle Allure en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Belle Allure en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die geld ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.